Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

7060 cf98 500
Reposted fromnervure nervure viaszydera szydera
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaszydera szydera
5189 3bf6 500
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
— demotywatory
0637 b0c0 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viapanpancerny panpancerny
0728 4376 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viapanpancerny panpancerny
1243 905e 500
Reposted fromregcord regcord viapanpancerny panpancerny
1393 7c09
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawredna wredna
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Federico Moccia
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawarkocz warkocz
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viazupson zupson
8765 d2ae 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazupson zupson
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viawarkocz warkocz
1238 0059
Reposted fromteijakool teijakool viawarkocz warkocz
1523 f6ef 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawredna wredna
7887 af48
Reposted fromonlyman onlyman vialittlewhitelies littlewhitelies
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl