Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viaretaliate retaliate
9963 7b0b
Reposted frommisunderstanding misunderstanding viawredna wredna
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viayourhabit yourhabit
8374 7504
Reposted fromohnina ohnina viayourhabit yourhabit

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viayourhabit yourhabit

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viayourhabit yourhabit
4590 f007
Reposted fromxalchemic xalchemic viayourhabit yourhabit
7370 a7ff

August 09 2017

0609 b74f
Reposted fromohshit ohshit viajointskurwysyn jointskurwysyn
Milczenie u faceta oznacza, że to koniec, ale Ci jeszcze nie powiedział.
— Shameless
Reposted fromnikotyna nikotyna viazupson zupson
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viatobecontinued tobecontinued
photo by Powidoki
Reposted fromtowo85 towo85 viaszydera szydera

August 08 2017

3853 67ff 500
Reposted fromidiod idiod viafutureiscoming futureiscoming
Wiem, że jestem dodatkiem. Na chwilę. Na nudę.
9491 7bd6
Reposted fromPoranny Poranny viatentacleguy tentacleguy
9125 47c7
4461 cee6 500
Reposted from100p 100p viaromantycznosc romantycznosc

August 03 2017

Wszystko trafił chuj.

- przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl