Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

6159 f37f 500
Reposted fromdusix dusix viakatastrofo katastrofo
3216 adf0 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaszydera szydera
7827 2b2a
Reposted fromosaki osaki viaszydera szydera
4677 9343
Reposted fromlenka024 lenka024 viaszydera szydera
6657 e494 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
6656 f5d8 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
Pij tam, gdzie pije koń. Koń zepsutej wody nie będzie pił nigdy. Pościel zaścielaj tam, gdzie kładzie się kotka. Jedz owoc, który je robak. Spokojnie bierz grzyby, na które siada meszka. Sadź drzewo tam, gdzie ryje się kret. Dom stawiaj na tym miejscu, gdzie wygrzewa się żmija. Studnie kop tam, gdzie w upał gnieżdżą się ptaki. Kładź się i wstawaj z kurami, a złote "ziarno" dnia będzie Twoje. Jedz więcej zielonego, a będziesz miał mocne nogi i serce wytrwałe, jak u zwierza. Częściej pływaj, a będziesz czuł się na ziemi, jak ryba w wodzie. Częściej patrz w niebo, a nie pod nogi, i myśli Twoje będą jasne i lekkie. Więcej milcz niż gadaj, a w duszy Twojej zapanuje cisza, i duch będzie pokojowy i spokojny.
— Św. Serafin Sarowski
Reposted fromstonerr stonerr viaolewka olewka
7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viacherrykiss cherrykiss
4454 92b4
Reposted fromskrzacik skrzacik viacherrykiss cherrykiss
4705 0e8b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacherrykiss cherrykiss
9341 f072
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacherrykiss cherrykiss
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viacherrykiss cherrykiss
9598 30f0
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viacherrykiss cherrykiss
0445 b4bd 500

Hollow woman, Miles Johnston

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viamagolek22 magolek22
5098 1146
Reposted frommyjapanese myjapanese viamagolek22 magolek22
4273 64e9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamagolek22 magolek22
3926 2a25
5547 6282
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaradaetyki radaetyki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl