Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

You have me. Until every last star in the galaxy dies. You have me.
Amie Kaufman, Illuminae (via thequotejournals)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaphilomath philomath
8893 2837 500
Reposted frombittersweetme bittersweetme viaphilomath philomath
8123 adef
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaphilomath philomath
4390 6166 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaphilomath philomath
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
4373 abb1 500

unstress:

sassyeh:

more posts like this here!

Reposted fromtosiaa tosiaa

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaphilomath philomath
There’s nothing that I fear as much as my own feelings.
Halldór Laxness, from The Great Weaver from Kashmir (Archipelago Books, 2008)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaphilomath philomath
4973 093e 500
Reposted fromfungi fungi viaphilomath philomath
Pewnego dnia wyjdę z domu o świcie, tak cicho, że nawet się nie zbudzicie. I pójdę, i będę wędrować po świecie, i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Danuta Wawiłow "Wędrówka
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
- Bukowski "Miłość to piekielny pies"
Reposted frommefir mefir viatinkerbelljar tinkerbelljar
2252 3a9d 500
7333 58ef

Happy little cosplay…

Reposted frommyry myry viakaesekuchen kaesekuchen
6558 1c7b
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl