Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawonderwall wonderwall
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viadusielecc dusielecc
3892 e85c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viadusielecc dusielecc
3305 c426
Reposted fromtgs tgs viadusielecc dusielecc
3530 60f9
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viaszydera szydera
2223 4b17 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
1999 b74a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera

November 07 2018

Uwalnia się przy śmierci bakterii. Miliony stworzeń giną dla Twojej przyjemności! (*snifffff*)
Reposted fromRynn Rynn viamagolek22 magolek22

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viapoppyseed poppyseed
  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viapoppyseed poppyseed
9802 45c7 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapoppyseed poppyseed
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
6024 6797 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialaparisienne laparisienne
9726 908f 500
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialaparisienne laparisienne
Czas dorosnąć, chłopczyku. To, że ci się życie pierdoli, nie jest żadnym usprawiedliwieniem.
— Zaczytane
Reposted fromEtnigos Etnigos
Tamolitch Pool, Oregon
2051 e8f0 500
Reposted fromdudku dudku viablacktoblack blacktoblack
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl