Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

6775 99b5
Reposted frommarvelous marvelous vialaparisienne laparisienne
7643 a0e4 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vialaparisienne laparisienne
8353 cf3e 500
Reposted fromniente niente vialaparisienne laparisienne
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue - "Skradzione dziecko"
8882 102a
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaupinthesky upinthesky
Trzeba świat znać i rozumieć, a życie samemu urabiać według własnych wymagań. Świat wtedy nie będzie tak brzydki, a życie na nim tak złe, jak to nam się często zdaje. Jest ono tylko twarde dla zniewieściałych próżniaków i bezlitosne dla nie rozumiejących ducha czasu.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viaupinthesky upinthesky

February 14 2019

4790 f954
Reposted fromEtnigos Etnigos viazachlystujsie zachlystujsie
3152 e789
6861 4d50 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viapanpancerny panpancerny
7575 aaee
Reposted fromtichga tichga vialaparisienne laparisienne
6130 0ed0 500
Reposted frombisou bisou vialaparisienne laparisienne
7549 8d6f
Reposted frommalusiaa malusiaa vialaparisienne laparisienne
8512 6a1c 500
Peaky Blinders S04E02
Nie wiem czemu nie chcesz  przestać mi się śnić,
skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel
Reposted fromSalute Salute vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl