Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

Reposted frombluuu bluuu viadzony dzony
2283 1713 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadzony dzony
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vianiskowo niskowo
tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o1_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o5_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o7_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o6_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o2_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o4_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o3_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o8_500

Lake Urmia, Iran - August 2016 (via The Daily Persian)

Reposted frommr-absentia mr-absentia vianiskowo niskowo
Chciałbym zostać tu jeszcze na chwilę, daj mi jeden dzień - tyle mają motyle.
— Avi
Reposted fromP4RIAS P4RIAS vianiskowo niskowo
Spełnij życzenie nim zginę, Wziąć ją za rękę, na spacer na rynek.
— Avi
Reposted fromP4RIAS P4RIAS vianiskowo niskowo
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
4413 a40b 500
Reposted fromzielonyszalik zielonyszalik vianiskowo niskowo
niewygodna prawda ta
że to jednak trochę trwa
zanim wszystko się ułoży
jest pod górę
— Sorry Boys
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viainerte inerte
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viainerte inerte
9734 7a78 500
Reposted frompiehus piehus viainerte inerte
3140 b89f 500
Reposted fromnyaako nyaako viainerte inerte
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainerte inerte
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viainerte inerte
4059 f718 500
Reposted frompiehus piehus viainerte inerte
3186 e2a0 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viainerte inerte
4540 289e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawakemeupx wakemeupx
4705 0ab1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
4707 9344
Reposted fromEtnigos Etnigos
Po prostu chcę wierzyć, że jednak coś dla Ciebie znaczę.
— ja. dzisiaj. ciesząc się, że przerwałeś ciszę.
Reposted fromhesiamela hesiamela viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl